Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

smiley97
smiley97
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaBrilliant Brilliant
smiley97
0548 44c4 390
Reposted fromyourdemise yourdemise viaazazel azazel
smiley97
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaazazel azazel
smiley97
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaazazel azazel
smiley97
smiley97
 - Musisz iść sam - mówi chłopczyk.
- Znowu mnie zostawiasz samego - odpowiadam.
- Znowu? Nikt nigdy nie zostawił cię samego - odpowiada - Byłeś sam od początku.
— Żulczyk
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaazazel azazel
8496 fbd7 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viaazazel azazel
4448 353e 390
Reposted fromstrumienpola strumienpola viaazazel azazel
7914 8b88 390

July 10 2015

smiley97
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway viajeannee jeannee
smiley97
9828 4ab1 390
Reposted fromlovemyself lovemyself viajeannee jeannee
smiley97
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viajeannee jeannee
smiley97
5927 6981 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajeannee jeannee
smiley97
2205 899a 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viajeannee jeannee
smiley97
3180 2c15 390
Reposted fromuoun uoun viajeannee jeannee
smiley97
smiley97
2448 d828 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajeannee jeannee
smiley97
7625 01cd 390
Reposted fromposzum poszum viaRecklessKid RecklessKid
smiley97
Reposted fromshakeme shakeme viajeannee jeannee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl